Boşanma Davası Açıldıktan Sonra Aldatma

Eşlerin, evlilik birliği başladığı günden itibaren evlilik süresince birbirlerine karşı bazı sorumlulukları ve yükümlülükleri vardır. Her eş evlilik birliği süresince eşine sadık kalmak eşine sadakatli davranmak zorundadır. Sadakat, evlilik birliğinin getirdiği en önemli yükümlülüklerden biridir. Sadakat yükümlülüğü ancak evlilik birliğinin sona ermesiyle son bulacaktır. Evlilik birliği ise iki şekilde olmak üzere ölüm halinde ve resmi olarak boşanmanın gerçekleşmesiyle sona ermektedir.

Boşanma Davası Açıldıktan Sonra Başka İlişki

Boşanma davasının kararı kesinleşene kadar eşler birbirlerine karşı evlilik yükümlüklerini yerine getirmek zorundadırlar. Çünkü karar kesinleşene kadar eşler hala evlidir ve evlilik birliğinin yükümlülükleri devam eder. Sadece yükümlülükler değil haklar da devam etmektedir. Örneğin boşanma davası neticelenmeden vefat halinde eşin mirasçılık sıfatı. (Yalnız mirasçıların şartları oluşmuş ise davaya devam edebilmesi söz konusu olabilir.)

Boşanma davası sürecinde eşler boşanmalarını talep etmiş olsalar da evlilik yükümlülükleri boşanmalarına karar verilene kadar devam edecektir. Boşanma kararının kesinleşmesiyle birlikte eşlerin sadakat yükümlülüğü de ortadan kalkacaktır. Türk Medeni Kanunun 185. maddesi uyarınca ‘ eşler birlikte yaşamak, birbirlerine yardımcı olmak ve sadık kalmak zorundadırlar. Eşlerin arasında devam eden bir boşanma davası olması tarafların birbirlerine karşı sadakat yükümlülüklerinin sona erdiği anlamına gelmemektedir” hükmüyle tarafların boşanma davası devam ederken de birbirlerine sadık kalmaları gerektiğini belirtmiştir. Boşanma kararı, tarafların istinaf / temyiz etmemesi halinde veya istinaf / temyiz edilip üst derece mahkemesinden dosyanın dönerek tüm usul işlemlerinin bitmesiyle kesinleşir. ‘Eşler arasında boşanma davası devam ederken aldatma yaşanırsa veya sadakat yükümlülüğüne uygun olmayan hareketlerde bulunurlar ise sorumlulukları doğacak ve ayrı bir dava açılması ile birleştirilmesiyle boşanma davasında kusur oranları belirlenirken aldatma hususuna önem verilecektir.

Boşanma Davası Açıldıktan Sonra Aldatma Olursa Ne Olur ?

Usul kurallarına göre açılan davanın konusu ne ise o konuda dava hükme bağlanır. Sonradan çıkan nedenler devam eden davanın konusu olamaz. HMK m.141/1 de ” taraflar, cevaba cevap ve ikinci cevap dilekçeleri ile serbestçe; ön inceleme aşamasında ise ancak karşı tarafın açık muvafakati ile iddia veya savunmalarını genişletebilir yahut değiştirebilirler. ön inceleme duruşmasına taraflardan biri mazeretsiz olarak gelmezse, gelen taraf onun muvafakati aranmaksızın iddia veya savunmasını genişletebilir yahut değiştirebilir. ön inceleme aşamasının tamamlanmasından sonra iddia veya savunma genişletilemez yahut değiştirilemez. ” dava konusu iddianın hangi dava sürecinde genişletilebileceği ve hangi dava sürecinde genişletilemeyeceği açıkça hükme bağlanmıştır.

Boşanma Davası Açıldıktan Sonra Aldatmada Ne Yapılmalıdır?

Kural olarak, sadece dava dilekçesinde bildirilmiş olan olaylar davanın sınırını belirler ve mahkemece ancak bu olaylar hakkında inceleme ve değerlendirme yapılabilir. Dava tarihinden sonra meydana gelen maddi bir olgunun değerlendirilmesi ve hükme esas alınması olanaklı değildir, cevap dilekçesi verildiği takdirde ise cevaba cevap dilekçesinde ileri sürülebilir, ön inceleme duruşmasında ise davalının yokluğunda veya muvafakatiyle yeni vakıa ileri sürülebilir.

Bu kurala göre yukarıda söz edilen aşamalar geçmiş ise davacı veya davalı dava devam ederken eğer yeni bir olay olmuş ve delil oluşmuş ise bunu davaya ekleyemezler, ek delil olarak sunamazlar, yeni meydana gelen olaylar bu aşamadan sonra ancak yeni bir davanın konusu olabilir. Eğer taraflar aldatma dışında bir boşanma sebebinden dolayı dava açmışlar ve o dava devam ederken aldatma gerçekleşmişse bu durumu devam etmekte olan boşanma davasını etkilemez, delil olarak eklenemez. Bu durumda taraflar boşanma sürecinde aldatmanın gerçekleştiğini öğrenirlerse yeni bir boşanma davası açabilirler ve davaların birleşmesinin talebinde bulunabilirler. Ancak bu şekilde yeni vakıa, dava sebebi ve delil boşanma sürecinde ileri sürülebilir. Bu kapsamda aldatma nedeniyle boşanma davası açmak ve birleştirme talep etmek için devam eden davanın neticelenmesini veya kesinleşmesini beklemeye gerek yoktur.